+38 (044) 2845515

ATV-8B
 
ATV-8B

Краткое описание

VHF антенна (150-163 МГц)


Подробное описаниеCopyright © 2005 Dolya & Co., Ltd. All rights reserved